Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere mededelingen van Alaabouch op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alaabouch kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. 
 
Alaabouch is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Prijs- en productinformatie onder voorbehoud van type- en zetfouten en beschikbaar voor zover de voorraad strekt 
 
Inhoudsopgave: 
Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 - De prijs 
Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 13 - Betaling 
Artikel 14 - Klachtenregeling 
Artikel 15 - Geschillen 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
 
Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3. Dag: kalenderdag; 
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Alaabouch.nl is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 70058180 en Nederlands BTW-nummer NL858123125B01. Statutair gevestigd te Hilversum (geen winkelpand). 
 
Vestiging- en postadres: 
Alaabouch VOF
De Nieuwe Erven 3
K-10357
5431 NV Cuijk
 
Retouradres: 
Alaabouch-Bringle Fulfilment
De Steenbok 26
5215 ME 's-Hertogenbosch
Nederland 
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 4 - Het aanbod 
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 
Artikel 5 - De overeenkomst 
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Bij levering van producten: 
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Bij levering van diensten: 
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 - De prijs 
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten. Voor de gevolgen van type– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij type– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
De garantie geldt niet indien: 
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Opzegging 
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen. 
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
Verlenging: 3. 
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen. 
 
Artikel 13 - Betaling 
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 
Artikel 14 - Klachtenregeling 
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het niet mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 
 
Artikel 15 - Geschillen 
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 
 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Privacy policy 
Privacybeleid  

Als verantwoordelijke persoon in de zin van de voorschriften voor gegevensbescherming informeren wij u hieronder over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. 
 
I. Het begrip van persoonlijke gegevens en andere belangrijke begrippen 
 
Persoonlijke gegevens, in eenvoudige bewoordingen, is alle informatie die betrekking heeft op u persoonlijk als de betrokkene. Bepalingen met betrekking tot wat belangrijke termen voor de volgende gegevensbeschermingsinformatie betekenen, zie artikel 4 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 
II. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon; Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 
 
In vereenvoudigde zin is de verantwoordelijke persoon degene, die alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken. 
 
1. Verantwoordelijk 

Alaabouch VOF
De Nieuwe Erven 3
K-10357
5431 NV Cuijk

info@alaabouch.com
 
2. Functionaris voor Gegevensbescherming 

Alaabouch VOF
De Nieuwe Erven 3
K-10357
5431 NV Cuijk

info@alaabouch.com

III. Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens; Juridische basis voor verwerking 
 
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens als onderdeel van ons werk voor de volgende doeleinden in overeenstemming met de gespecificeerde wettelijke basis. 
 
1. Voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die op een verzoek van u zijn gebaseerd, vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG of op basis van artikel 6, lid 1.-1 letter b) van de AVG. 
 
2. Om ons legitieme belang te beschermen bij het reageren op verzoeken en het nemen van enige actie die u op basis van een verzoek kunt ondernemen, zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming die u hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG of op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. 
 
3. Voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent, vindt de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1, letter a) van de AVG of op basis van artikel 6, lid 1, brief b) AVG. 
 
4. Voor het uitvoeren van reclamemaatregelen worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of op basis van artikel 6, lid 1, onder f) ) AVG. 
 
5. Om ons rechtmatig belang te beschermen bij het onderhouden van de goede werking van onze website, bij het verstrekken van gebruiksvriendelijke functies en bij de analyse van het gebruik van onze website, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f) AVG. 
 
6. Om ons rechtmatig belang bij de handhaving van onze rechten en in de verdediging tegen ons te beschermen, vindt de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. 
 
Onze systemen worden ondersteund door state-of-the-art technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking, verlies of vernietiging. 
 
Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens voor elk verwerkingsdoel, raadpleegt u de relevante verdere informatie in de context van dit privacybeleid. 
 
IV. Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden; Categorieën ontvangers van uw persoonlijke gegevens 
 
Als dit nodig is om het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te bereiken, zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden voor zover wettelijk vereist. Gedetailleerde informatie over de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor de individuele verwerkingsdoeleinden is te vinden in de relevante verdere informatie in de context van dit privacybeleid. In het geval dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de hoeveelheid verzonden gegevens beperkt tot het vereiste minimum. 
 
V. Omvang van de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor elk verwerkingsdoel 
 
Hieronder zullen we u uitvoerig informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verschillende verwerkingsdoeleinden. 
 
Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn voor de verwerking voor het respectieve verwerkingsdoel, tenzij we de gegevens mogen blijven verwerken voor een ander verwerkingsdoel in overeenstemming met de wettelijke vereisten en volgens de informatie in dit privacybeleid. 
 
1. Gebruik van onze website voor informatieve doeleinden 
 
Als u onze websites bezoekt zonder ons informatie te verstrekken, zullen wij alleen de persoonlijke gegevens van u verwerken die uw browser naar onze server verzendt. Dit zijn de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en om stabiliteit en beveiliging te garanderen: 
 
de pagina die u zoekt 
Datum en tijdstip van het verzoek 
overgedragen hoeveelheid gegevens 
Bron of referentie van waar u naar de pagina bent gekomen 
browsers die u gebruikt 
besturingssysteem dat door u wordt gebruikt 
Uw IP-adres 
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG om ons legitieme belang bij het handhaven van de goede werking van onze website te waarborgen. 
 
Uw persoonlijke gegevens worden na 6 maanden verwijderd, tenzij ze nog steeds nodig zijn voor de bewering van rechten of de handhaving van claims als gevolg van maatregelen tegen de goede werking van onze website. In dit geval vindt de verwijdering onmiddellijk plaats nadat de bijbehorende procedure is voltooid. 
 
2. Verwerking van vragen 
 
Als u ons contacteert met een verzoek, zullen wij de persoonlijke gegevens en informatie en/of documenten die u verstrekt, verwerken. Ongeacht de manier waarop u ons uw vragen of opmerkingen indient, kunnen deze zijn: 
 
Datum en tijd van contact 
Naamgegevens 
Contactgegevens 
Gegevens over verzoek en/of bezorgdheid 
Overgedragen informatie en/of documenten 
De verwerking van uw persoonlijke gegevens en de verstrekte informatie en/of documenten zal gebaseerd zijn op uw toestemming krachtens artikel 6 (1) (a) van de AVG om uw verzoek te beantwoorden of op basis van uw verzoek of bezorgdheid van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of op basis van artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent of op basis van artikel 6, lid 1 letter f) van de AVG om ons legitieme belang te beschermen bij het beantwoorden van vragen of verzoeken en bij het uitvoeren van andere maatregelen in verband met het verwerken van verzoeken of  zorgen. 
 
Voor zover wij een contactformulier verstrekken en u contact met ons opneemt via dit contactformulier, stemt u in met de volgende inhoud door uw bericht te sturen, waarover u in het contactformulier wordt geïnformeerd: 
 
"Ik stem in met de verwerking van mijn e-mailadres en andere persoonlijke informatie die door mij wordt verstrekt om te reageren op mijn communicatie. Ik kan deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken en zonder opgave van redenen die van kracht zijn voor de toekomst. De wettigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft onaangetast in het geval van intrekking. " 
 
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken en zonder opgave van redenen die van kracht zijn voor de toekomst. Hiertoe voldoet een bijbehorende boodschap aan de verantwoordelijke persoon, wiens contactgegevens u kunt overnemen uit de gegevens van de verantwoordelijke persoon. De wettigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft ongewijzigd in geval van intrekking. 
 
Voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw aanvraag of verzoek, dragen wij uw persoonlijke gegevens binnen de reikwijdte van de wettelijke vereisten over aan derden. In het geval dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de hoeveelheid verzonden gegevens beperkt tot het vereiste minimum. 
 
Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als uw verzoek of bezorgdheid is opgelost, tenzij we de gegevens kunnen blijven verwerken voor een ander verwerkingsdoel binnen de wettelijke vereisten en volgens de informatie in dit privacybeleid. 
 
3. Voldoen aan contracten 
 
Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt met het oog op het sluiten van een contract of in verband met het aanmaken van een klantaccount, zullen wij de gegevens verwerken die u hebt verstrekt voor de uitvoering van het contract. Dit zijn uw klantgegevens (bijvoorbeeld uw naam en adres) en de contractinformatie (zoals details van de producten in het contract, evenals betalings- en leveringsinformatie). 
 
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b) van de AVG voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent. 
 
Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u, delen wij uw persoonlijke gegevens binnen de reikwijdte van de wettelijke vereisten door aan derden. Deze overdracht wordt gedaan aan de serviceproviders die bij het contract zijn betrokken. Dit zijn de leveranciers van de verwerkingshulpmiddelen die we gebruiken. Dit zijn ook de transportbedrijven. Overigens zijn dit de betalingsdienstaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de betalingskwesties. 
 
Als u de betalingsdienstaanbieder PayPal gebruikt voor de verwerking van betalingstransacties, wijzen wij er uitdrukkelijk op dat het PayPal-privacybeleid van toepassing is op alle PayPal-transacties: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL 
 
In het geval dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de hoeveelheid verzonden gegevens beperkt tot het vereiste minimum. 
 
Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen van 6 of 10 jaar, tenzij we de gegevens blijven verwerken voor een ander doel in het kader van wettelijke vereisten en in overeenstemming met de informatie in dit privacybeleid. 
 
4. Adverteren via nieuwsbrief 
 
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen we het door u verstrekte e-mailadres - en als u andere persoonlijke gegevens verstrekt - ook gebruiken om u via e-mail informatie over onze aanbiedingen te sturen. De specificatie van uw e-mailadres is in dit geval verplicht. Als u vrijwillig verdere persoonlijke gegevens verstrekt, verwerken wij deze gegevens, indien nodig, om u persoonlijk in de nieuwsbrief te adresseren. 
 
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u toestemming met de volgende inhoud: "Ik ga ermee akkoord om per e-mail op de hoogte te worden gehouden van interessante aanbiedingen en daarom in te stemmen met de verwerking van mijn e-mailadres en de andere persoonlijke informatie die ik heb verstrekt voor het doel van het versturen van de nieuwsbrief. Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken en zonder opgave van redenen die van kracht zijn voor de toekomst. De wettigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft onaangetast in het geval van intrekking. 
 
De registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt volgens de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent: na het inloggen ontvangt u eerst een e-mail met een bericht over de registratie voor de nieuwsbrief en een verzoek om bevestiging van de registratie. Uw bevestiging van registratie is vereist om de vereiste toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief te documenteren en om registraties op externe e-mailadressen te kunnen herkennen. In verband met de abonnementen op de nieuwsbrief en de bevestigingen worden het IP-adres en de datum en tijd geregistreerd om de verlening van de toestemming te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. 
 
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1, letter a) van de AVG. 
 
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken en zonder opgave van redenen die van kracht zijn voor de toekomst. Hiertoe voldoet een bijbehorende boodschap aan de verantwoordelijke persoon, wiens contactgegevens u kunt overnemen uit de gegevens van de verantwoordelijke persoon. De wettigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft ongewijzigd in geval van intrekking. 
 
Als u uw toestemming intrekt of u afmeldt voor onze nieuwsbrief, verwijdert u onmiddellijk uw e-mailadres en andere verzonden gegevens, tenzij we de gegevens mogen blijven gebruiken voor een ander verwerkingsdoel in overeenstemming met de wettelijke vereisten en volgens de informatie in dit privacybeleid. 
 

Voor het produceren en versturen van de nieuwsbrief, gebruiken wij het programma Mailchimp. Mailchimp is een e-mail marketing platform van The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. Het privacybeleid is te vinden op: https://mailchimp.com/legal/privacy 
 
5. Gebruik van cookies 
 
Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen en waardoor bepaalde informatie naar ons wordt verzonden. Het gebruik van cookies dient om u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken en ons aanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker te maken. 
 
Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan, zelfs na het einde van de browsersessie (dat wil zeggen na het sluiten van uw browser), en laten ons of onze gelieerde onderneming (third-party cookies) u herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website (zogenaamde permanente cookies). 
 
Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn technisch nodig om u in staat te stellen om bepaalde functies te gebruiken. De verwerking van uw persoonlijke gegevens tot nu toe op grond van artikel 6, par. 1 letter b) AVG in verband met uit te voeren precontractuele maatregelen die plaatsvinden rond uw aanvraag als betrokkene of op basis van artikel 6, par. 1 letter b) AVG voor de uitvoering van een overeenkomst, of op grond van artikel 6, par. 1, letter f) AVG naar ons legitieme belang mogelijke functies te beschermen. Voor zover wij of onze partnerbedrijven cookies gebruiken voor het doel van de publieksmeting of voor marketingdoeleinden, kunt u gedetailleerde informatie in de juiste verdere verwijzingen in het kader van dit privacybeleid verkrijgen. 
 
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Raadpleeg indien nodig de programmahulp voor de browser die u gebruikt om uit te zoeken hoe u de juiste instellingen kunt opgeven. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. We verwijzen bijvoorbeeld naar de informatie over de volgende populaire browsers: 
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en 
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences  Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies                                                                                                                                          Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac 

 1. Gebruik van Google Analytics
   
  Op onze website gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). 
   
  De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1, letter f) van de AVG om ons legitieme belang bij de analyse van het gebruik van onze website te vrijwaren. 
   
  Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van onze website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij wijzen er in dit verband op dat Google Analytics op onze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp". Hierdoor ontstaat een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking)  die ervoor zorgt dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder wordt verkort tot een verwijzing naar individuen uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons als website-exploitant andere website- en internetgerelateerde services te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. 
   
  U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Raadpleeg indien nodig de programmahulp voor de browser die u gebruikt om uit te zoeken hoe u de juiste instellingen kunt opgeven. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. 
   
  Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens (met betrekking tot uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload door de browserinvoegtoepassing, die beschikbaar is onder de volgende link, downloaden en installeren. De huidige link is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 
   
  U kunt ook voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics in de toekomst worden verzameld door een opt-out-cookie in te stellen. U stelt deze cookie in door op de bovenstaande link te klikken. Let op: de opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en voor deze website. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. 
   
  Ga voor meer informatie over Google Analytics gebruiksvoorwaarden en privacybeleid naar https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en voor het privacybeleid van Google naar https://policies.google.com/?hl=nl
   
  Google is onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst en zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
   
  7. Presentie op sociale media 
   
  Wij onderhouden websites binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, prospects en om te informeren over onze producten. Deze zijn gekoppeld aan onze website en toegankelijk voor alle bezoekers. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de bepalingen, de voorwaarden en de privacyverklaringen van de respectieve netwerken en platforms van toepassing. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze kant is gebaseerd op het legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. 
   
  Wij wijzen erop dat deze gegevens van bezoekers buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's die het moeilijker maken om de rechten van de betrokken partij te handhaven. Amerikaanse netwerken en platforms, die zijn gecertificeerd op grond van de Privacy-Shield-overeenkomst, verbinden zich ertoe het EU-privacybeleid na te leven. 
   
  Hieronder vindt u een overzicht van de websites die wij beheren en de bijbehorende contactpunten met betrekking tot het privacybeleid van de respectieve netwerken en platforms. 
   
  Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
  Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Privacy policy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 
  Twitter: Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, Privacy policy: https://twitter.com/de/privacy 
   
  YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy policy:  
   
  https://policies.google.com/privacy?hl=nl 
   
  Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2 Ireland, Privacy policy: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 
   
Google+: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy policy:https://policies.google.com/privacy?hl=nl 
 
Snapchat: Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, Soho, London W1F 9AF, United Kingdom, Privacy policy: https://www.snap.com/nl-NL/terms#terms-row 
 
 1. Integratie van inhoud en diensten van derden

  Binnen ons online aanbod gebruiken we inhoud- en serviceaanbiedingen van externe leveranciers. Bij de integratie van deze inhoud kan het voorkomen dat de respectieve platforms zogenaamde cookies met informatie opslaan. We gebruiken de inhoud op basis van artikel 6 par. 1 lit. f) AVG, om u een aantrekkelijk en informatief online aanbod aan te bieden. 
   
  Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York City, New York 10011, VS, Privacy policy: https://vimeo.com/privacy 
   
  YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy policy:https://policies.google.com/privacy?hl=nl 
   
  Google Maps: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl 
   
Panono: Professional360 GmbH, Französische Straße 9, 10117 Berlin, Privacy policy: https://www.panono.com/de/legal/privacy-policy/ 
 
Doofinder: Doofinder S.L., Standort Bielefeld, Apfelstraße 245, D-33611, Privacy policy: https://www.doofinder.com/de/privacy-policy 
 
Squarelovin: Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Privacy policy: https://squarelovin.com/business/home/privacy 
 
9. Handhaving van onze rechten en verdediging tegen claims tegenover ons  
 
Indien nodig, verwerken we uw persoonlijke gegevens om onze legitieme belangen in de handhaving van onze rechten te beschermen. 
 
In dit geval vindt de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. 
 
Voor zover dit noodzakelijk is om onze legitieme belangen te beschermen, zullen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden in het kader van de wettelijke vereisten. Deze overdracht wordt gedaan aan de betrokken incassobureaus of onze advocaten. 
 
In het geval dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de hoeveelheid verzonden gegevens beperkt tot het vereiste minimum. 
 
Uw persoonlijke gegevens worden na voltooiing van de procedure verwijderd, maar op zijn vroegst na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen van 6 of 10 jaar, tenzij we de gegevens mogen gebruiken voor een ander verwerkingsdoel in overeenstemming met wettelijke vereisten en in overeenstemming met de informatie in dit privacybeleid. 
 
VI. Duur waarvoor uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen of criteria voor het bepalen van deze duur 
 
Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn voor verwerking van het respectieve verwerkingsdoel, tenzij we de gegevens mogen blijven verwerken voor een ander verwerkingsdoel in overeenstemming met de wettelijke vereisten en volgens de informatie in dit privacybeleid. Voor informatie over de tijdsduur dat uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die duur, raadpleegt u de informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor elk verwerkingsdoel in deze privacyverklaring. 
 
VII. Uw rechten 
 
1. Overzicht  
 
Om een eerlijke en transparante verwerking van persoonlijke gegevens te waarborgen, zijn de volgende rechten voor u beschikbaar als getroffen persoon in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming: 
 
- het recht op informatie op grond van artikel 15 van de AVG, 
- het recht op correctie krachtens artikel 16 van de AVG, 
- het recht op annulering op grond van artikel 17 van de AVG, 
- het recht op beperking van verwerking op grond van artikel 18 van de AVG, 
- het recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20 van de AVG, 
- het recht om op elk moment toestemming te verlenen op grond van artikel 7 lid 3 AVG, 
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking volgens artikel 21 van de AVG, waarover we u hieronder afzonderlijk zullen informeren, 
- en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 AVG, waarover we u hieronder afzonderlijk zullen informeren. 

 1. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
   
  De verwerking van persoonsgegevens is toegestaan als verwerking nodig is om de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereist, prevaleren, met name indien: de betrokken persoon is een kind, artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. 
   
  U, de betrokkene, hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens in verband met de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeien uit hun specifieke situatie op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. 
   
  Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar aan te tekenen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden als de betrokkene, of aantonen dat de verwerking voor bewering, uitoefening is of verdediging van juridische claims. 
   
  Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken om direct mail te beheren, hebt u als de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u, met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u, als de betrokkene, bezwaar hebt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. 
   
  3. Uw recht op beroep bij de toezichthoudende autoriteit 
   
  Als getroffen persoon heeft u, onverminderd een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar uw verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk is, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens u betreft in strijd is met de eisen van de AVG. 
   
  VIII. Informatie over de basis voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens 
   
  Voor zover u een contract met ons wenst af te sluiten of om ons te contacteren met een verzoek, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens vereist om een contract af te sluiten of om uw verzoek te verwerken. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens zou echter tot gevolg hebben dat wij geen contract met u aangaan of uw verzoek niet verwerken.